nautilus.jpg (29284 bytes)

USS Nautilus (SSN-571) at Sea.